How To/

<?php

/*
csv parser

//creating object:
$csv = new parseCSVtoArray();

//CONFIGURATION
//prepare config:
$config = array(
		'SEPARATOR' 			=> ",", 		//separator, default ,
		'NEWLINE' 				=> "\n", 		//new line, default \n (all \r are converted to \n)
		'ENCLOSE'					=> '"',  		//enclose mark, default " (double qoute mark) 
		'TRIM'						=> false,		//trim text? true|false, default false
		'SKIPLASTEMPTY'		=> false		//Skip last row if empty? true|false, default false;
);

//append config:
$csv -> set($cfg);

//parse text
$csv->parseFromText('1,2,3');

//or file
$csv->parseFromFile('file.csv');

//print_r file
echo '<pre>' . print_r('file.csv', true) .'</pre>';
*/class parseCSVtoArray{
	var $sep = ',';
	var $nl = "\n";
	var $enc = '"';
	var $trim = false;
	var $skipLE = false;
	var $err = array();
	
	function parseCSVtoArray($arr = array()){$this->set($arr);}
	
	function error($e){$this->err[] = $e;}
	
	function set($arr = array()){
		if(array_key_exists('SEPARATOR', $arr)){
			if(strlen($arr['SEPARATOR'])==1){
				$this->sep = $arr['SEPARATOR'];
			}
		}
		if(array_key_exists('NEWLINE', $arr)){
			if(strlen($arr['NEWLINE'])==1){
				$this->nl = $arr['NEWLINE'];
			}
		}
		if(array_key_exists('ENCLOSE', $arr)){
			if(strlen($arr['ENCLOSE'])==1){
				$this->enc = $arr['ENCLOSE'];
			}
		}
		
		if(array_key_exists('TRIM', $arr)){
			if($arr['TRIM'] === false || $arr['TRIM'] === true){
				$this->trim = $arr['TRIM'];
			}
		}
		
		if(array_key_exists('SKIPLASTEMPTY', $arr)){
			if($arr['SKIPLASTEMPTY'] === false || $arr['SKIPLASTEMPTY'] === true){
				$this->skipLE = $arr['SKIPLASTEMPTY'];
			}
		}
	}
	
	function parseFromFile($file){
		if($txt = file_get_contents($file)){
			return $this->parseFromText($txt);
		}else{
			$this->error('cannot load file ' . htmlspecialchars($file));	
		}
	}
	
	function parseFromText($txt){
		$txt = str_replace(array("\r\n", "\r"), "\n", $txt);
		if($this->trim){$txt = trim($txt);}//trim if neccessary
		$en = false; //czy sprawdza właśnie w uszkach
		$ttxt = false;
		$row = array();
		$csv = array();
		$i = 0;
		
		//parsuj plik znak po znaku
		while ($i<strlen($txt)){
			//jeśli początek pliku lub nowa linia
			//tekst nie będzie pusty (gdy będzie separator jako pierwszy)
			if($i === 0 || $txt[$i-1] == $this->nl){
				$ttxt='';	
			}
			
			//parsuj w zależności czy w uszkach (true) czy nie (false)
			if($en == false){
				if($txt[$i] == $this->enc){
					 $i++;
					 $en = true;
				}elseif($txt[$i] == $this->sep){
					$en = false;
					if($ttxt !== false){
						$row[]=$ttxt;
						$ttxt = false;
					}
					//sprawdź jaki jest kolejny znak i ew. ustaw tekst na pusty nie false;
					if($txt[$i+1] == $this->sep || $i+1 == strlen($txt) || $txt[$i+1] == $this->nl){
						$ttxt .= '';
					}
					$i++;
				}elseif($txt[$i] == $this->nl){
					$en = false;
				
					if($ttxt !== false){
						$row[]=$ttxt;	
						$ttxt = false;
					}
					if(count($row)!==0){
						$csv[] = $row;
					}
					$row = array();
					$i++;
				}else{
					$ttxt .= $txt[$i];
					$i++;
				}
			}else{
				if($txt[$i] == $this->enc){
					if($txt[$i+1] . $txt[$i+2] == $this->enc . $this->sep){
						$en = false;
						$row[]='';
						$ttxt = false;
					}elseif($txt[$i+1]==$this->enc){
						$ttxt .= $txt[$i];
						$i++;
					}else{
						$en = false;
						$row[]=$ttxt;
						$ttxt = false;
					}
					$i++;
				}else{
					$ttxt .= $txt[$i];
					$i++;
				}
			}
			
		}
		if($ttxt !== false){
			$row[]=$ttxt;
		}
		if(count($row)!==0){
			$csv[] = $row;
		}else{
			if(!$this->skipLE){
				$csv[] = array('');
			}	
		}
		return $csv;	
	}
}


$csv = new parseCSVtoArray();
$cfg = array(
		'SEPARATOR'=>';', 
		'SKIPLASTEMPTY'=>true
);
$csv -> set($cfg);

echo '<pre>';
print_r($csv->parseFromFile('dane dodaj.csv'));
echo '</pre>';
		

?>