How To/

Batch IF-ELSE file exists

Jak w pliku batch sprawdzić czy plik istnieje

Instrukcja IF-ELSE w pliku batch sprawdzajaca czy plik istnieje wygląda tak.

IF EXIST photo.gif (
    ECHO File exists!
) ELSE (
    ECHO File not exists!
)