jesteś w: Główna > PHP > PHP: strings
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2022-03-28, 21:03:29

Operacje na ciągach znaków

chr() crypt() explode() levenshtein() nl2br() ord() strpos() strRpos() strchr() strstr() strlen() strtoupper() strtolower() substr() ucfirst() ucwords()

chr(number)

Funkcja zwraca znak odpowiadający liczbie "number" wg. tablicy ASCII.
[code]

$a=chr(100);
//$a przyjmie wartość d

crypt ( string string [, wzorzec])

Funkcja zwraca ciąg zakodowany przy użyciu standardowego Unix'owego algorytmu DES lub innego dostępnego w systemie.
[code]

$haslo = crypt('MojeHaslo'); //wygenerowane w ten sposób hasło możemy trzymać np. w bazie danych.

/*sprawdzanie poprawności hasła. Wcześniej wygenerowane hasło posłuży jako wzorzec*/

if (crypt($haslo_uzytkownika, $haslo) == $haslo){
 echo "Hasło jest poprawne";
}
//$haslo_uzytkownika jest haslem podanym np. w formularzu logowania

explode(separator, string)

Funkcja rozbija ciąg "string" w miejscu wystąpienia "separatora" i zwraca tablicę złożoną z poszczególnych części ciągu.
[code]

$a="janek:kasia:basia:stasio";
$b=explode(":", $a);
echo $b[0];
//janek
echo $b[1];
//basia
echo $b[2];
//kasia
echo $b[3];
//stasio

levenshtein(string1, string2)

Funkcja zwraca liczbę operacji (dodania, usunięcia, zmiany znaku) potrzebnych do przekształcenia ciągu "string2" do postaci ciągu "string1".
[code]

$a="stefan";
$b="stefcio"
$c=levenshtein($a, $b);
//$c przyjmie wartość 3 bo:
//1: zmiana długości ciągu $b do dlugości ciągu $a
//2: zmiana litery "c" w ciągu $b na literę "a"
//3: zmiana litery "i" w ciągu $b na lieterę "n"

Więcej o algorytmie i funkcji Levenshteina można przeczytać na: http://www.merriampark.com/ld.htm.

nl2br(string)

Funkcja wstawia przed znakami nowej linii znaczniki <br /> i zwraca nowy ciąg.
[code]

$a="Moj pierwszy\ntekst";
$echo nl2br($a);
Zwróci:
Moj pierwszy <br />
tekst

W wersjach wcześniejszych niż 4.0.5 funkcja zwraca ciąg ze znacznikami <br>.

ord(string)

Funkcja zwraca liczbę odpowiadającą pierwszemu znakowi ciągu wg. tablicy ASCII.
[code]

$a=ord("defghij");
//$a przyjmie wartość 100

strpos(string, znak)


Funkcja zwraca pozycję pierwszego wystąpienia znaku w ciągu.
[code]

$a="moj ciag tekstowy";
$b=strpos($a, "j");
//$b przyjmie wartość 2

strRpos(string, znak)

Funkcja zwraca pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu.
[code]

$a="moj ciag tekstowy";
$b=strRpos($a, "o");
//$b przyjmie wartość 14

strchr(string, znak)

Funkcja odcina i zwraca tekst od miejca pierwszego wystąpienia znaku.
[code]

$a="moj ciag tekstowy";
$b=strchr($a, "g");
//$b przyjmie wartość "g tekstowy"

strstr(string, znaki)

Funkcja odcina i zwraca tekst od miejca pierwszego wystąpienia znaków.
[code]

$a="moj ciag tekstowy";
$b=strstr($a, "ci");
//$b przyjmie wartość "ciag tekstowy"

strlen(string)

Funkcja zwraca ilośc znaków w ciągu.
[code]

$a=strlen("moj ciag tekstowy");
//$a przyjmie wartość 17

strtoupper(string)

Funkcja zmienia wszystkie znaki w ciągu na duże.
[code]

$a=strtoupper("Moj Ciag tekstowy");
//$a przyjmie wartość "MOJ CIAG TEKSTOWY"

strtolower(string)

Funkcja zmienia wszystkie znaki w ciągu na małe.
[code]

$a=strtolower("Moj Ciag TEKSTOWY");
//$a przyjmie wartość "moj ciag tekstowy"

substr(string, od, ile)

Funkcja wycina i zwraca z ciągu "string" ilość znaków równą "ile" zaczynając od pozycji "od". Jeżeli "od" jest ujemne funkcja zacznie odcinać znaki licząc od końca ciągu "string". Parametr "ile" jest opcjonalny i jeśli zostanie pominięty funkcja wytnie wszystkie znaki zaczynając od pozycj "od" do końca ciągu. Jeśli parametr "ile" jest ujemny funkcja wytnie wszystkie znaki zaczynając od pozycji "od" do pozycji "ile" licząc od końca.
[code]

$a="moj ciag tekstowy";

$b=substr($a, 4, 5);
//$b przyjmie wartość "ciag "

$b=substr($a, 4);
//$b przyjmie wartość "ciag tekstowy"

$b=substr($a, 4, -2);
//$b przyjmie wartość "ciag teksto"

$b=substr($a, -4, -2);
//$b przyjmie wartość "to"

ucfirst(string)

Funkcja zmienia pierwszy znak ciągu na duży, jeśli znak byl literą.
[code]

$a=ucfirst("moj ciag tekstowy");
//$a przyjmie wartość "Moj ciag tekstowy"

ucwords(string)

Funkcja zmienia pierwszy znak każdego wyrazu ciągu na duży, jeśli znak byl literą.
[code]

$a=ucwords("moj ciag tekstowy");
//$a przyjmie wartość "Moj Ciag Tekstowy"

Menu

Działy:

Quick start:

Inne:

animacje Flash

Diablo 2: